Akademik Sergey Vavilov encounters heavy seas while in transit to South Georgia through the Scotia Sea. Southern Atlantic Ocean.